Kuntoutusneuvola

Iäkkäiden kuntoutusneuvola on ehkäisevän ikäkuntoutuksen moniammatillinen toimintamalli. Tavoitteena on edistää ikäihmisten ja ikääntyvien vammaisten henkilöiden toimintakykyä ja hyvinvointia asiakkaiden tarpeiden ja paikallisen palvelutarjonnan pohjalta. Kuntoutusneuvolan toiminta toteutuu sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen, järjestöjen ja palveluntuottajien yhteistyönä.

Kuntoutusneuvola ehkäisevän ikäkuntoutuksen toimintamallina

Iäkkäiden kuntoutusneuvolan kohderyhmänä ovat eläkeikäiset henkilöt, jotka tarvitsevat neuvolan ehkäiseviä kuntoutuspalveluita toimintakykynsä ja terveytensä ylläpitämiseen, edistämiseen, rajoittumisen ehkäisemiseen tai riskien varhaiseen tunnistamiseen.

Iäkkäiden kuntoutusneuvola:

Kuntoutusneuvolan toiminta sisältää ydinpalveluita, vahvistavia palveluita ja toimintaedellytyksiä. Ydinpalveluita ovat yksilö-, ryhmä- ja informaatiopalvelut, jotka kohdistuvat suoraan asiakkaaseen: 1. perusarvio, ohjaus ja neuvonta; 2. toimintakyvyn arviointi; 3. toimintakykyä edistävä toiminta (ryhmäkuntoutus); 4. muut palvelut.

Kuntoutusneuvolan ydintoimintaa tukevat vahvistavat palvelut, joiden avulla voidaan tarjota monipuolinen toimintakokonaisuus asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä ammattihenkilöiden osaamisen tueksi. Vahvistavia palveluja ovat teemapäivät, tilaisuudet, asiakkaiden tietopalvelu, koulutuspalvelu ja asiantuntijapalvelu.

Kuntoutusneuvolan toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan toimintaedellytyksiä. Ne ovat niitä usein näkymättömiä palveluja, joita ilman toiminta ei voi toteutua. Toimintaedellytyksiin kuuluvat verkosto- ja yhteistyö, henkilöstön perehdytys- ja koulutus, tietopalvelu ja markkinointi, kehittämistoiminta sekä johtaminen ja taloushallinto.

Lue lisää "Hyvät käytännöt: Iäkkäiden kuntoutusneuvola".

Toimintakyvyn edistäminen tärkeää

Iäkkään väestön kotona asumisen turvaaminen on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon tärkeimpiä haasteita. Suurin osa ikäihmisistä voi hyvin ja suoriutuu päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti. Iän karttuessa toimintakyky kuitenkin rajoittuu ja itsenäinen selviytyminen vaarantuu.

Vanhenemisprosessit, iän mukana lisääntyvä sairastavuus ja elämäntapamuutokset rajoittavat ihmisen toimintakykyä ja lisäävät avun ja tuen tarvetta. Ikääntymiseen liittyvien muutosten alkamisikä, nopeus ja vaikutukset vaihtelevat yksilöittäin ja toimintakyvyn osa-alueittain. Työterveyshuollon ja useimmat Kansaneläkelaitoksen kuntoutuspalvelut päättyvät samalla, kun ikääntymiseen liittyvä kuntoutuksen tarve lisääntyy.

Iästä riippumatta sairauksien ja toimintavajauksien ehkäiseminen on mahdollista, ja moniammatillinen kuntoutus voi laadukkaasti toteutettuna olla tuloksellista. Ikä ja sairaudet eivät ole esteitä kuntoutukselle eikä ikää voi käyttää kriteerinä, kun päätetään hoidosta, kuntoutuksesta ja muista palveluista. Terveyttä edistämällä ja tehostamalla ehkäisevää toimintaa ja kuntoutusta voidaan saavuttaa hyviä tuloksia myös kaikkein vanhimmissa ikäryhmissä.